عدالت اجتماعی در اسلاماسلام وقرآن كریم به مسئله عدالت اجتماعی توجه ویژه ای دارند هرگاه عدالت فردی برقرار گردید ، عدالت اجتماعی بدنبال آن خود بخود بوجود خواهدآمد ، وهمه باید برای ایجاد چنین عدالتی تمام تلاش خودر ابه كارگیرندتا عدالت اجتماعی به معنای واقعی كلمه به تمام جهات ، عملی گردد . بنا براین هرگاه حكومتی راه ظلم وستم را پیش گیرد وازدادگری وعدالت دوری گزیند بر توده مردم لازم است كه برعلیه او قیام نموده وبجنگد .اسلام برای از بین بردن ظلم ، مسلمین را به قیام برانگیخته میسازد و امر به جهادداده است وبرای مجاهدینی كه خواهان عدالت هستند عالیترین درجات را قایل شده است .اسلام برای این آمده است كه ع دالت اجتماعی وعدالت قانون گذاری وعدالت بین المللی را برقرار نماید ومسلمین باید برای برقراری عدالت تا پای جان بایستند واز جهاد وفعالیت دست برندارند و این نظام عدالت است كه انسانه …

منبع دانلودمقاله عدالت اجتماعی سایت فایل مفید

 

خرید فایل,تحقیق,مقاله,پروژه,آموزشی,برنامه,طراحی,جزوه,کتاب و...


لینک منبع و پست :دانلودمقاله عدالت اجتماعی
http://filemofid.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/